Pošljite povpraševanje!

Stopite v stik z nami

Javne površine

Vzdrževanje javnih površin

Gospodarska javna služba »urejanje in čiščenje javnih površin na območju
občine Vitanje« obsega:

 • urejanje javnih poti, površin za pešce oziroma trgov in ulic v mestih in
  naseljih mestnega značaja ter pripadajoče infrastrukture prometnih
  površin po merilih, ki veljajo za javne ceste ter drugih javnih površin v
  obsegu in v časovnih presledkih, določenih z gospodarskim planom
  javne službe in pravilnikom;

 • urejanje zelenih površin, v smislu urejanja parkov, drevoredov, zelenic
  ter drugih javnih nasadov, zelenih otokov v mestu, cvetličnih loncev
  in gredic na vseh javnih površinah, na podlagi mnenja hortikulturne
  komisije, zlasti pa:

  • negovanje in obnavljanje gozdnega in parkovnega drevja,
   grmičevja, cvetličnih nasadov in trat;
  • zatiranje plevela in drugih rastlin, ki ovirajo rast parkovnih rastlin;
  • varstvo rastlin pred požarom, mrazom, sušo, poplavo, rastlinskimi
   boleznimi, škodljivci in poškodbami;
  • čiščenje suhih vej, odpadnega listja in drugih odpadkov ter čiščenje
   in manjše sanacije po posledicah elementarnih nezgod;
  • druga dela, ki so potrebna, da so zelene površine urejene
   (košnja trave, obrezovanje, zalivanje, zasajevanje itd.);
komunala vitanje javne površine
 • vzdrževanje in obnavljanje poti, peskolovov, ograj, vodometov, klopi, posod za odpadke, igral in drugih elementov mestne opreme;

 • postavljanje, vzdrževanje in obnavljanje opozorilnih napisov (prepovedi, usmerjanje in podobno) na javnih površinah;

 • čiščenje, pometanje in pranje javnih poti, drugih prometnih površin in zelenih površin ter praznjenje in vzdrževanje košev za odpadke, kot elementov
  mestne opreme na javnih krajih;

 • čiščenje avtobusnih postajališč in vzdrževanje avtobusnih čakalnic;

 • interventno vzdrževanje in obnovo tlakov, robnikov, bankin, sistema odvodnjavanja in drugih elementov prometnih površin, postavljanje in obnavljanje
  talne in vertikalne signalizacije (razen svetlobne), skrb za pravilno vegetacijo, postavljanje in vzdrževanje elementov mestne opreme, postavljene na ali ob
  vzdrževalnih površinah;

 • vodenje ustreznih katastrov in evidenc;

 • sodelovanje pri razvoju, načrtovanju in pospeševanju javne službe;

 • redno vzdrževanje objektov in naprav, izobešanje zastav, plakatiranje, odvodnjavanja, brežin, cestnih naprav in čiščenje javnih površin;

 • ostale storitve, ki sodijo skladno z zakoni, odlokom, ki ureja izvajanje navedene javne službe in drugimi predpisi v okviru javne službe;

 • priprava programov investicijskega vzdrževanja in drugih zahtevnejših posegov in organizacije njihove izvedbe po dogovoru s pristojnim občinskim organom.

Dejavnosti so sestavni del gospodarske javne službe, kolikor se ne izvajajo na cestah v smislu zakona, ki ureja javne ceste ter jih delno ali v celoti vzdržujejo
ali upravljajo izvajalci drugih javnih služb.

Koncesionar ureja in vzdržuje tudi tiste površine, ki predstavljajo funkcionalno celoto s parkom, zelenico, prometno oziroma drugo površino ter elemente
mestne opreme na teh površinah, za katere vzdrževanje je pooblaščen, če je za to podan javni interes.

Javna služba obsega tudi strokovna opravila, potrebna za pravočasno pripravo pogojev za tekoče vzdrževanje javnih površin in urejanje nasadov na njih.

V javno službo sodi tudi vzdrževanje in urejanje posameznih dreves in drugih nasajenih rastlin, rastočih v naseljih na javnih površinah.

Komunala Vitanje d.o.o. je v skladu z Odlokom o občinskih cestah (Uradno glasilo slovenskih občin št. 21/2012) in Odlokom o javnih gospodarskih službah začela
v letu 2013 izvajati dejavnosti rednega vzdrževanja občinskih cest.

ZAPRI