Pošljite povpraševanje!

Stopite v stik z nami

Vzdrževanje lokalnih cest in javnih površin

Letno vzdrževanje cest

Komunala Vitanje d.o.o. je v skladu z Odlokom o občinskih cesta
(Uradno glasilo slovenskih občin št. 21/2012) in Odlokom o javnih
gospodarskih službah začela v letu 2013 izvajati dejavnosti rednega
vzdrževanja občinskih cest.

 • pregledniška služba,
 •  redno vzdrževanje prometnih površin,
 • redno vzdrževanje bankin,
 • redno vzdrževanje odvodnjavanja,
 • redno vzdrževanje brežin,
 • redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme,
 • redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev,
 • redno vzdrževanje vegetacije,
 • zagotavljanje preglednosti,
 • čiščenje cest,
 • redno vzdrževanje cestnih objektov,
 • intervencijski ukrepi,
 • zimska služba.
komunala vitanje letno vzdrzevanje cest

Redno vzdrževanje prometnih površin, ki so sestavni del javne ceste obsega čiščenje teh površin, ter popravila lokalnih poškodb, kot so krpanje udarnih jam in
mrežastih razpok oziroma polaganje asfaltne prevleke, kjer je to racionalnejše, zalivanje posameznih razpok, stikov in reg, rezkanje zglajenih asfaltnih površin
ali posipanje s peskom ter popravila drugih podobnih poškodb.

Prometne površine morajo biti vzdrževane tako, da je omogočen varen in neoviran promet. Poškodbe prometnih površin se praviloma popravljajo z enakim
materialom, iz katerega je obstoječa konstrukcija. Izjemoma, kadar zaradi neugodnih vremenskih ali drugih okoliščin to ni možno, se lahko poškodbe začasno
popravijo tudi z drugim primernim materialom.

Kota bankine ne sme biti višja od kote roba vozišča, niti ne nižja več kot 3 cm. Prečni naklon bankine mora omogočati odtok vode z vozišča in ne sme biti
manjši kot 4% in ne večji kot 10%. Bankina mora biti poravnana in utrjena. Vidne in dostopne morajo biti prometna signalizacija in oprema ter cestne
naprave in ureditve na bankinah.

Z območja ceste mora biti omogočen odtok površinskih in talnih voda. Preprečeno mora biti pritekanje vode in nanašanje naplavin z brežin in cestnih
priključkov na vozišče. Naprave za odvodnjavanje je treba vzdrževati in čistiti tako, da ne puščajo, da na njih ali v njih voda ne zastaja in da je z vseh sestavnih
delov ceste zagotovljeno regulirano odvajanje vode.

Na površinah, ki so sestavni del ceste, se vegetacijo kosi, obrezuje in seka najmanj v takem obsegu, da sta zagotovljena prost profil ceste in predpisana
preglednost, da sta omogočena pregled in dostop do cestnih objektov, da so vidne in dostopne prometna signalizacija, prometna oprema ter cestne
naprave in ureditve. Vzdrževati je treba tudi cesti bližnja drevesa, ki lahko ogrožajo cesto in promet na njej. Na cestnih površinah izven območja cestišča
se kosi najmanj enkrat letno.

Vsi sestavni deli ceste se čistijo tako, da se odstrani vse, kar lahko negativno vpliva na varnost prometa, funkcionalnost in urejen videz ceste ter varovanje okolja.

komunala vitanje modernizacija_ceste
komunala vitanje modernizacija_ceste
komunala vitanje modernizacija_ceste

Intervencijski ukrepi pri naravnih nesrečah

Izvajalec rednega vzdrževanja je dolžan organizirati dežurno službo in delovne skupine za izvajanje intervencijskih ukrepov zaradi izrednih dogodkov na cesti.
O izvajanju intervencijskega ukrepa in vzrokih zanj je dolžan takoj obvestiti strokovno službo, kadar je ogrožen ali oviran promet, pa tudi policijo.

Zimska služba

Izvajalec rednega vzdrževanja je dolžan organizirati dežurno službo in
delovne skupine za izvajanje intervencijskih ukrepov zaradi izrednih
dogodkov na cesti.

O izvajanju intervencijskega ukrepa in vzrokih zanj je dolžan takoj
obvestiti strokovno službo, kadar je ogrožen ali oviran promet, pa tudi
policijo.

Zimska služba se v skladu z 27. členom »Pravilnika o rednem vzdrževanju
javnih cest, UL RS, št. 38/16« prične s 15. novembrom tekočega leta in se
zaključi s 15. marcem naslednjega leta. V kolikor zimske razmere zahtevajo
drugače, se ta čas uskladi s trajanjem zimskih razmer oz. se zimska služba
izvaja po potrebi ne glede na navedene datume. Zimska služba oz. zimsko
vzdrževanje cest je samo en segment v sklopu rednega vzdrževanja
cest – zaradi izjemnih pogojev, ki nastajajo na cestah, predvsem ob poledici,
snegu, sodri, žledu in drugih pogojih je najtežja in tudi najbolj zahtevna.
Prav zaradi tega se moramo nanjo tudi posebej in zelo dobro pripraviti, vse
ukrepe v zvezi z zimsko službo pa je potrebno opraviti pravočasno, v skladu
s Pravilnikom o rednem vzdrževanju javnih cest – UL RS, št. 38/16).

komunala-vitanje_zimska_mehanizacija-2

Zimska služba, v splošnem pomenu, obsega naslednje ukrepe:

 • zagotavljanje potrebnega števila prometnih znakov, obvestil in snežnih kolov,
 • pluženje in posipanje javnih prometnih površin,
 • odstranjevanje in odvažanje snega z javnih prometnih površin,
 • čiščenje mrež in odtočnih uličnih požiralnikov v času odjuge,
 • čiščenje zasneženih prometnih znakov,
 • obveščanje javnosti o stanju cest,
 • pluženje snega ter odstranjevanje poškodovanih dreves in odlomljenih vej, ki ogrožajo varnost ljudi in stvari.
komunala-vitanje_zimska_mehanizacija

ODSTRANJEVANJE SNEGA

Odstranjevanje snega z voznih površin se prične takrat, ko je višina
snega na lokalnih cestah in javnih poteh III. prednostnega razreda
15 cm in še vedno sneži, promet pa je možen z uporabo zimske opreme
vozil.

Sneg mora biti odstranjen s pločnikov tako, da dopušča nemoten
promet. Sneg se praviloma ne sme metati iz cest na pločnik.

Postajališča avtobusnega prometa morajo biti očiščena v celotni dolžini.
Na avtobusnih postajališčih se sneg ne sme odložiti na pločnikih.

Pri odstranjevanju snega upoštevamo prioritete določene v izvedbenem
programu zimske službe. Sneg se odstrani praviloma v 48 urah po
prenehanju sneženja s cest po prednostnem vrstnem redu. Ceste se
štejejo za prevozne tudi tedaj, če je promet oviran zaradi ostanka snega
na vozišču, vključno z delno snežno desko in uporabo zimske opreme
(snežne verige).

 

Prednostni razredVrsta cestePrevoznost cesteSneženjeMočno sneženje
IAvtoceste, hitre ceste24 urZagotoviti prevoznost vozišč, pomembnejših križanj, dovozov k večjim parkiriščem in odstavnih pasov Zagotoviti prevoznost vsaj enega voznega pasu in dovozov večjim parkiriščem
IICeste s PLDP večjim kot 4000, glavne ceste, glavne mestne ceste,pomembnejše regionalne cesteod 5.00 do 22.00 ureZagotoviti prevoznost; možni zastoji do 2 ur med 22.00 in 5.00 uroZagotoviti prevoznost (pri večpasovnicah prevoznost vsaj enega voznega pasu); možni zastoji do 2 ur predvsem med 22.00 in 5.00 uro
IIIOstale regionalne ceste, pomembnejše lokalne ceste, zbirne mestne in krajevne cesteod 5.00 do 20.00 ureZagotoviti prevoznost; možni zastoji do 2 ur predvsem med 20.00 in 5.00 uroZagotoviti prevoznost (pri večpasovnicah prevoznost vsaj enega voznega pasu); možni zastoji predvsem med 20.00 in 5.00 uro
IVOstale lokalne ceste, mestne in krajevne cesteod 7.00 do 20.00 ure, upoštevati krajevne potrebeZagotoviti prevoznost; možni krajši zastojiZagotoviti prevoznost; možni zastoji do enega dne
VJavne poti, parkirišča, kolesarske povezaveupoštevati krajevne potrebeZagotoviti prevoznost; možni zastoji do enega dnezagotoviti prevoznost; možni večdnevni zastoji
VIPovršine za pešceOd 7. do 20. ure upoštevati krajevne potrebeZagotoviti dostopnost do objektov v javni rabiZagotoviti dostopnost do objektov v javni rabi
VIICeste in kolesarske povezave ki se v zimskih razmerah zaprejo

Opombe k tabeli 2:
Šteje se, da je prevoznost zagotovljena, če višina snega na cestah I. in II. prednostnega razreda ne presega 10 cm, na drugih cestah pa 15 cm, promet pa je možen z uporabo zimske opreme vozil. Ne glede na določila v tretjem stolpcu, v obdobju izredno močnega sneženja, ob močnih zametih in snežnih plazovih prevoznosti ni nujno potrebno zagotavljati. Podobno velja za poledico, če je zaradi dežja cesta gladka in poledice ni mogoče odpraviti z razpoložljivimi tehničnimi sredstvi.

ZAPRI