Pošljite povpraševanje!

Stopite v stik z nami

Oskrba s pitno vodo

Upravljamo z dvema vodovodnima sistemoma;

  • sistemom Vitanje z vodohramom na Tičnici ter
  • sistemom Brezen s črpališčem pri Močeniku.

Vodovoda Vitanje in Brezen oskrbujeta 294 priključkov.
Gre za ločena vodovodna sistema, vodovod Brezen
je tlačni vod s črpanjem, vodovod Vitanje pa je
gravitacijski vod. V obeh sistemih vodo kloriramo v
najmanjših možnih dozah z avtomatsko
dezinfekcijsko napravo.

Z namenom, da se zagotovi ustreznost pitne
vode in varnost oskrbe z vodo iz javnega oskrbnega
sistema Vitanje in Brezen izvajamo naloge, redno
kontrolo ter nadzor po programu HACCP.

komunala vitanje oskrba z pitno vodo

VODOOSKRBA

1.KAKOVOST PITNE VODE

Zdravstveno ustreznost in skladnost pitne vode v javnih vodovodnih sistemih Vitanje in Brezen nadziramo v okviru našega notranjega nadzora. Skladnost se določa s parametri, ki so opredeljeni v Uredbi o pitni vodi (Ur. l. RS št. 61/2023).

Kvaliteta pitne vode se spremlja in ocenjuje na podlagi mikrobioloških in fizikalno kemijskih laboratorijskih preizkušanj, ki se izvajajo v pooblaščenih laboratorijih NLZOH – (Nacionalni Laboratorij za Zdravje, Okolje in Hrano) Celje. Na obeh javnih vodovodnih sistemih, ki ju upravlja Komunala Vitanje d.o.o., se izvaja dezinfekcija pitne vode z Natrijevim hipokloritom (NaOCl).

Nabor analiz in frekvenca vzorčenja sta določena v letnem načrtu vzorčenja.

1.1.ANALIZA PITNE VODE
1.1.1.ANALIZA REZULTATI - 2024
1.1.1.1.VODOVODNO OMREŽJE VITANJE - 2024
1.1.1.1.VODOVODNO OMREŽJE BREZEN - 2024
1.1.1.ANALIZA REZULTATI - 2023
1.1.1.1.VODOVODNO OMREŽJE VITANJE - 2023
1.1.1.2.VODOVODNO OMREŽJE BREZEN - 2023
1.1.2.LETNI NAČRT VZORČENJA
1.1.2.1. VODOVDNO OMREŽJE VITANJE
1.1.2.2. VODOVODNO OMREŽJE BREZEN
1.2.KAKOVOST PITNE VODE
1.2.1.SPLOŠNE INFORMACIJE O PITNI VODI
1.2.2.LETNO POROČILO O KAKOVOSTI PITNE VODE
1.2.3.TRDOTA VODE
1.2.4.POGOSTA VPRAŠANJA O PITNI VODI
1.2.5.SPLOŠNI NASVETI, PRIPOROČILA

PRIPOROČILA, NAVODILA IN MNENJA ZA PITNO VODO

Uporabniki lahko priporočila, navodila in mnenja za pitno vodo najdejo na naslednji spletni strani NIJZ!


Na naslednji spletni strani najdete tudi druge koristne informacije glede oskrbe z vodo.

2.NAČRT OBVEŠČANJA UPORABNIKOV PITNE VODE

2.1.VODOVODNO OMREŽJE VITANJE
2.2.VODOVODNO OMREŽJE BREZEN
ZAPRI