Pošljite povpraševanje!

Stopite v stik z nami

Odpadne vode

Odvajanje ter čiščenje odpadnih voda

V Vitanju imamo predvsem obstoječi mešan sistem kanalizacije. Z aktiviranjem čistilne naprave pa se bo začel opravljati ločen sistem odvajanja komunalnih in meteornih odpadnih voda.

Manjši zaselki oziroma individualni objekti, ki se zaradi lokacije oddaljenosti ne bodo priključili na čistilno napravo se bodo reševali z individualnimi čistilnimi napravami, ki morajo biti glede na določila predpisov nameščene do konca leta 2021.

komunala vitanje odpadne vode odvajanje voda
komunala vitanje odpadne vode aeracijski bazeni

Aeracijski bazeni v ČN Vitanje

Za čistilno napravo Vitanje je bila marca 2000 izdelana projektna dokumentacija PGD in PZI. Istega leta je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, naslednje leto pa je bila čistilna naprava že zgrajena s kapaciteto 1300 PE. Čistilna naprava je pričela s poskusnim obratovanjem v letu 2015. V letu 2017 pa jo je v upravljanje prevzela Komunala Vitanje. Na čistilni napravi Vitanje se dnevno očisti med 100 in 110 m3 odpadne vode iz gospodinjstev.

Čistilna naprava se v grobem deli na dva dela, na nadzemni (upravni del in prostor biološkega čiščenja) in podzemni del (bazenski del). Približno 95 m južno od ČN pa se nahaja še črpališče komunalne odpadne vode. Dovodni kanal komunalne odpadne vode, odvodni kanal biološke očiščene odpadne vode, meteorna in fekalna kanalizacija ter vodovodni priključek pa vse skupaj povežejo v celoto.

ČN Vitanje

Deluje na principu čiščenja komunalne odpadne vode z aktivnim blatom v sistemu nizke obremenitve aktivnega blata in aerobne stabilizacije odvečnega blata. Čiščenje poteka v dveh linijah, ki med sabo nista povezane. Istočasno lahko delujeta obe linije torej 1300 PE ali pa samo ena za 650 PE. Trenutno je opremljena samo ena linija, ki zadostuje za naselje Vitanje in okolico.

Čistilna naprava Vitanje mora na vsaki dve leti opraviti monitoring odpadne vode, ki pa ga opravlja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Celje.

ZAPRI